Strona główna | Zaloguj do biura prasowego |

Regulamin publikowania informacji prasowych w serwisie www.turystyka24h.pl

 1. Konto – profil użytkownika.
 2. Artykuły – informacje prasowe.
 3. Zasady dokonywania płatności, reklamacji.
 4. Prywatność.
 5. Postanowienia końcowe.

Konto – profil użytkownika.

Każdy zarejestrowany Użytkownik serwisu www.turystyka24h.pl posiadający abonament roczny zobowiązany jest do korzystania z własnego panelu – Centrum Informacji Prasowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 1. Zarejestrowany Użytkownik (dziennikarz, firma, instytucja) ma prawo do samodzielnego zamieszczania artykułów, bądź informacji prasowych w serwisie www.turystyka24h.pl poprzez własne Centrum Informacji Prasowych.
 2. Dostęp do Centrum, a tym samym do własnego profilu Użytkownikowi nadaje Administrator serwisu.
 3. Użytkownikowi zostaje przydzielony login i hasło.
 4. Użytkownik może także zgłosić chęć założenia Centrum poprzez formularz Rejestracji. W takim wypadku login i hasło ustala sam, a aktywacja Centrum następuje po weryfikacji i dokonaniu opłaty abonamentowej.
 5. Użytkownik sam uzupełnia informacje dotyczące wizytówki firmy, którą reprezentuje.
 6. Użytkownik sam dodaje informacje prasowe i artykuły do własnego Centrum.
 7. W ciągu jednego dnia zarejestrowany Użytkownik ma prawo dodać jedną informację prasową, bądź jedne artykuł do Centrum.
 8. Raz dodana informacja prasowa nie może być dodawana ponownie w tej samej formie, bądź w formie nowej - przeredagowanej.
 9. Jeden panel Użytkownika (Centrum) służy do wprowadzania informacji prasowych jednej firmy/instytucji/organizacji. W przypadku, gdy Użytkownik chce wprowadzić informację prasową innej firmy musi skontaktować się z Administratorem Centrum Informacji Prasowych w celu wykupienia panelu dla kolejnej firmy. Osoba obsługująca kilka firm ma możliwość skorzystania z rabatu na Centra Prasowe.

Artykuły – informacje prasowe.

Zasady określające dopuszczalną treść informacji prasowych/artykułów w serwisie www.turystyka24h.pl oraz skutki prawne.

 1. Serwis www.turystyka24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów/ informacji prasowych zamieszczanych w serwisie przez Użytkownika Centrum Prasowego.
 2. Treść zamieszczanych informacji prasowych/artykułów nie może być sprzeczna z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz normami prawnymi obowiązującymi w Polsce.
 3. W przypadku stwierdzenia, że treść narusza obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego regulaminu Administratorzy www.turystyka24h.pl mają prawo do usunięcia/wyłaczenia informacji prasowej/artykułu ze wskazaniem przyczyn takiego postępowania.
 4. Odpowiedzialność za treść informacji ponosi Użytkownik. W przypadku, gdy zostaną naruszone (autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub prawa osobiste) Użytkownik będzie zobowiązany naprawić szkodę w całości, łącznie ze zwrotem kosztów postępowań prawnych.
 5. W przypadku nagminnego łamania regulaminu Administrator ma prawo skasować konto danego Użytkownika bez zwrotu wpłaconych środków.
 6. Poprawność składniowa informacji prasowej/ artykułu:
  • zdjęcia muszą być załadowane poprzez ikonę "wstaw/edytuj obraz"
  • zdjęcia nie mogą być szersze niż 500 pikseli
  • przeklejanie zdjęć z edytorów tekstowych spowoduje, iż nie będą wyświetlane
  • zdjęcie dodawane do artykułu jako główne, a widoczne jako miniatura obok zajawki na stronie głównej serwisu i w dziale Artykuły, musi być w formacie JPG.
  • tekst informacji wklejamy za pomocą ikony "wklej jako zwykły tekst", bądź ikony "wklej z Worda". Edytory wprowadzają własne stylowanie, nie akceptowane przez przeglądarki użytkowników serwisu lub mogące wpłynąć na nieoczekiwany jego wygląd. Radzimy unikać bezpośredniego używania Kopiuj-Wklej z edytorów tekstowych by takich niespodzianek uniknąć.
  • w tytułach informacji nie można używać znaków takich jak: ’ „ ”
  • w tytułach unikamy używania WIELKICH LITER do całości treści tytułu.

Zasady dokonywania płatności, reklamacji.

 1. Ceny za opłaty abonamentowe w Serwisie ustala się według cennika obowiązującego w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego.
 2. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty doręczenia faktury proforma wystawionej przez Administratora.
 3. Reklamacja powinna zawierać udokumentowany opis wad i usterek w stosunku do złożonego zamówienia u handlowca.
 4. Reklamację rozpatruje pracownik upoważniony przez Administratora.
 5. Reklamacja może być uzasadniona, bądź nie. Jeśli reklamacja jest uzasadniona Administrator zobowiązany jest usunąć wady i usterki, chyba że strony ustalą inną formę usunięcia uchybienia.
 6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika od obowiązku zapłaty za dostęp do Centrum.
 7. Spory związane z wykonaniem Zleceń będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Administratora.

Prywatność

 1. Proces rejestracji Użytkownika wiąże się z przekazaniem danych osobowych i danych firmowych (podaniem imienia i nazwiska, adresu email, nazwy instytucji którą reprezentuje. Użytkownik sam decyduje, które dane będą opublikowane w serwisie jako wizytówka Firmy.
 2. Użytkownik ma prawo do zmiany wszelkich opublikowanych danych teleadresowych.
 3. Dane zbierane podczas rejestracji nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim!
 4. Baza danych niezbędnych przy rejestracji nowego Użytkownika zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może być zmieniony przez właściciela serwisu w całości lub w części i obowiązywać w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go w indywidualnym Centrum Prasowym.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z Centrum równoznaczne jest z wyrażeniem przez niego akceptacji dla postanowień niniejszego regulaminu.
 3. We wszelkich sprawach spornych zastosowanie mają Zasady ogólne korzystania z serwisów.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia, tj. 18.04.2011.