Ta witryna wykorzystuje pliki cookies by zarządzać sesją użytkownika. Cookies używane są także do monitorowania statystyk strony, oraz zarządzania reklamami.
W kazdej chwili możesz wyłączyć cookies. Wyłączenie ciasteczek może spowodować nieprawidłowe działanie witryny. Więcej w naszej polityce prywatności.
Przedsiębiorcy o barierach rozwoju polskiej turystyki Turystyka noclegi
     Przedsiębiorcy o barierach rozwoju polskiej turystyki

turystyka24h.pl - turystyka i wypoczynekTurystyka24h.pl - turystyka i wypoczynek
» Polecane obiekty noclegowe

Przedsiębiorcy o barierach rozwoju polskiej turystyki

2010-08-16
10 sierpnia, po raz piąty w tym roku, zebrała się na posiedzeniu Rada Polskiej Organizacji Turystycznej.
 
Członkowie tego ważnego dla narodowej turystyki, społecznego organu reprezentującego administrację państwową, instytucje samorządu terytorialnego oraz samorządu przedsiębiorców turystycznych między innymi przyjęli projekt rocznego planu finansowego Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2011, a także odbyli spotkanie z zaproszonymi przez przewodniczącego Rady POT Jana Korsaka przedstawicielami przedsiębiorców turystycznych oraz zdecydowali o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie sporządzenie wykazu przepisów polskiego prawodawstwa hamujących rozwój gospodarki turystycznej w naszym kraju, a w konsekwencji rzutujących negatywnie na dochody innych dziedzin gospodarki narodowej i na wpływy do budżetu państwa.
 Rada POT prosi przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych problemem Czytelników Aktualności Turystycznych, o zgłaszanie dostrzeżonych wad prawnych. Będą one gromadzone przez członków utworzonego Zespołu. Zebrane dane poparte wynikami metodycznych analiz ekonomicznych, będą mogły zostać przedłożone z wnioskiem o poprawienie wadliwych zapisów prawnych - wybranym gremiom parlamentarnym i przedstawicielom administracji, posiadającym wpływ na kształt planów rozwoju ekonomicznego kraju.
 Przyszłoroczny budżet POT  na promocję Polski i polskiej turystyki
 Po rzeczowej analizie obszernego dokumentu, w którym zawarto szczegółowy plan działań instytucji oraz wydatków ze środków statutowych i subwencji unijnych związanych z realizacją przyjętych zadań,  członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę zatwierdzającą  projekt rocznego planu finansowego POT na rok 2011.
 W budżecie narodowej organizacji znajdzie się w przyszłym roku łączna kwota prawie 115 milionów złotych. W tej sumie niewiele ponad 38,5 mln zł stanowi pochodząca z kasy państwowej dotacja przedmiotowa przeznaczona na promocję Polski i polskiej turystyki. Pozostała kwota to pozyskane na ten cel środki z funduszy unijnych, które wykorzystane zostaną na przeprowadzenie kampanii w ramach Działania 6.3 projektu Promujmy Polskę Razem, Działania 5.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Projektu Pomoc Techniczna wynikająca z Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Planowane w projekcie przedsięwzięcia wynikają z treści „Marketingowej Strategii Polski w sektorze turystyki” opracowanej przez Polską Organizację Turystyczną w 2008 roku i na bieżąco aktualizowanej.
Wciąż nienajlepszy klimat dla rozwoju eksportu usług turystycznych
 Na zaproszenie Rady POT w części posiedzenia wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych skupionych w Forum Turystyki Przyjazdowej, zainicjowanego w 2004 roku przez Polską Organizację Turystyczną zgromadzenia touroperatorów, którzy w swojej działalności biznesowej między innymi specjalizują się w niezwykle ważnej dla bilansu płatniczego polskiej gospodarki, sprzedaży na rynkach zagranicznych - turystycznych ofert pobytowych w naszym kraju. Ocenę przygotowania polskich produktów turystycznych, na których opiera się eksport usług turystycznych przedstawili członkom Rady obecni na spotkaniu, przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej Tadeusz Milik oraz członkowie zarządu Krzysztof  Jędrocha i Dariusz Wojtal.
 W tym roku kierownictwo Forum Turystyki Przyjazdowej przy udziale POT podjęło inicjatywę organizacji cyklu bezpośrednich, merytorycznych spotkań z przedstawicielami instytucji tworzących oraz administrujących regionalnymi produktami turystycznymi, które stać się mogą częścią komercyjnych ofert sprzedawanych przez touroperatorów. Program spotkań rozpoczęto od regionów, na których terenie działa najmniejsza liczba biur turystycznych zajmująca się turystyka przyjazdową. Był to region świętokrzyski, a także podkarpacki i łódzki. W efekcie nawiązanych kontaktów opracowano racjonalne metody tworzenia i zasady wyceny produktów turystycznych w tych regionach. Uzyskane doświadczenia wykorzystywane będzie przy budowie korzystnych dla obu stron podstaw współpracy w innych regionach. Podobnych przykładów świadczących o dobrym klimacie dla zwiększania eksportu usług turystycznych jest, niestety, niewiele. Przedsiębiorcy wskazują wręcz na odczuwalnie postępujące jego pogarszanie.
Przyspieszanie z nogą na hamulcu
 Wpływ na pogłębienie negatywnych zjawisk mają znane nie tylko branży turystycznej absurdy polskiego prawodawstwa, w którym roi się od wzajemnie wykluczających się przepisów utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Jednym z nonsensów biurokratycznych stało się wprowadzenie paradoksalnych norm przyznawania wsparcia unijnego dla projektów rozwijających turystykę przyjazdową, jednocześnie blokując biurom podróży dostęp do tego źródła unijnych pieniędzy. Aby touroperator mógł skorzystać z dofinansowania na inwestycję w nowe technologie, druk katalogów czy udział w targach - musi dowieść, iż przedsiębiorstwo w swojej działalności w 70 procentach poświęca się organizacji przyjazdów turystów zagranicznych do Polski. Tymczasem proporcje w praktyce gospodarczej są odwrotne. Pomimo iż konsultacje w gronie ekspertów ekonomicznych potwierdzają zaistnienie błędu w przepisach – apele o jego wyeliminowanie pozostają bez echa. Brak stosownej reakcji ze strony urzędów odpowiedzialnych za skorygowanie pomyłki, przekreśla na wstępie szansę przedsiębiorców na uzyskanie dofinansowania unijnego przeznaczonego w teorii na wymienione cele.
 Podobną handlową drogą do nikąd stała się interpretacja przepisów unijnego prawa uniemożliwiająca skorzystanie przez biura podróży z dofinansowania udziału w targach turystycznych.  Rezultatem opacznie rozumianych zasad kształtujących  współpracę instytucji publicznych z sektorem prywatnym stało się zredukowanie liczby touroperatorów biorących udział w zagranicznych imprezach targowych. Polską turystykę reprezentują często osamotnione regionalne organizacje turystyczne. Ich pracownicy z natury rzeczy mogą potencjalnym klientom przekazać jedynie ogólne informacje o promowanych atrakcjach. Konkretnych ofert, o które pytają turyści – już nie. Podobnych przeszkód jurydycznych nie stwarza się w starych krajach Unii Europejskiej o rozwiniętej gospodarce i kulturze prawnej. Lepiej niż Polska uporali się też z nimi nowi członkowie wspólnoty unijnej -  Czesi i Węgrzy.
Świadomość strat wynikających dla polskiej turystyki jest tym wyraźniejsza, że gotowe do ponoszenia solidarnie kosztów promowania i sprzedaży oferty turystycznej naszego kraju są nie tylko duże biura turystyczne, ale także gestorzy bazy hotelowej i gastronomicznej oraz firmy transportowe. Połączenie sił i funduszy utrudnia prawo źle stanowione przez narodowe ciało ustawodawcze.
 W zgodnej opinii przedstawicieli tych sektorów największa liczba niekorzystnych uregulowań prawnych hamujących rozwój gospodarki turystycznej występuje w jurysdykcji podatkowej. I tak, w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku VAT legislator zawarł przepisy wykluczające możliwość wliczania w koszty działalności przedsiębiorcy turystycznego usług hotelarskich i gastronomicznych oraz odliczania podatku VAT zapłaconego za nie. Niekorzystne uregulowania w tym zakresie  wywierają odczuwalny wpływ na stan gospodarki turystycznej wskutek zmniejszenia popytu na usługi hotelarskie i gastronomiczne. Tworzą bariery aktywizacji gospodarczej regionów i miejscowości, tym bardziej, że rozwój działalności gastronomicznej i hotelarskiej w sposób wydatny sprzyja likwidacji bezrobocia na lokalnych rynkach pracy.
 Niedostateczna wiedza o regułach tworzenia  produktu oferowanego klientom
 W parze z wadami legislacyjnymi idą też szkodliwe stereotypy pokutujące od lat w świadomości społecznej tworzące aurę nieufności wokół sektora prywatnego. Niechęć do zrozumienia sensu działalności handlowej prowadzonej przez biura podróży daje o sobie znać na przykład przy próbach ustalenia właściwych założeń współpracy z instytucjami, w których gestii spoczywa administrowanie atrakcjami turystycznymi. Do takich należą między innymi placówki muzealne. Także te najbardziej renomowane. Z reguły odmawiają one zawierania umów prowizyjnych, motywujących firmy do umieszczania ich ofert w katalogach sprzedażowych i bagatelizują wymóg ustalania z koniecznym wyprzedzeniem cen biletów. Co więcej, zdarza się, że nieskrywany sprzeciw budzi perspektywa ewentualnego zwiększenia frekwencji w administrowanych placówkach, tłumaczona obawą o stan ekspozycji, której rzekomo zagraża obecność grup turystów. Z kolei brak wśród pracowników instytucji publicznych odpowiadających za tworzenie atrakcji turystycznych, wiedzy na temat  reguł tworzenia  finalnego produktu oferowanego klientom prowadzi do popełniania trudnych do naprawienia zasadniczych  błędów marketingowych.  Należy do nich na przykład nagminna praktyka nadawania udanym propozycjom wystawienniczym nietrafionych nazw, nie pobudzających wyobraźni, trudnych do zapamiętania i niejednokrotnie niemożliwych do sensownego przetłumaczenia na język obcy.
 Mnożyć można przykłady niezrozumienia logiki związku, jaki istnieje pomiędzy działaniami promującymi wizerunek miast, gmin i regionów ze sprzedażą produktu turystycznego. Przejawia się ono między innymi w nieumiejętnym posługiwaniu się narzędziem marketingowym, jakim jest organizacja podróży studyjnych. Pracownicy instytucji odpowiedzialni za promocję organizują je bez porozumienia z biurami podróży. A czasem bez ich wiedzy. Ich udział zaś jest niezbędny, bowiem zgodnie z ogólnie znaną definicją promocja produktowa powinna wykorzystywać najciekawsze elementy promocji wizerunkowej i być z nią powiązana. Dobrze sprzedany produkt turystyczny stanowi zamknięcie cyklu promocyjnego przynoszącego dochody promowanego regionu lub miasta.
Informacja i dezinformacja
 Do katalogu niewybaczalnych grzechów należy lekceważenie wagi informacji. W obiegu znajdują się oficjalne wydawnictwa, którymi posługują się służby odpowiadające za promocję regionu, pomimo iż zawarte w nich dane są nieaktualne. Boleśnie uderzają w gospodarkę turystyczną informacje kreślone przez media wypaczające realny obraz regionów. Tak stało się w przypadku relacji z terenów dotkniętych powodzią. Sztandarowym przykładem był przypadek Sandomierza. Widzowie serwisów telewizyjnych utrzymywani byli w przeświadczeniu, że miasto znalazło się pod wodą, podczas gdy turystyczna jego część w ogóle nie ucierpiała. Czy to w celu podniesienia ekspresji i dramatyzmu newsów, czy to częściowo nieświadomie – dość, że wskutek nierzetelności przekazów reporterskich Sandomierz, oprócz powodzi, przeżył także turystyczny krach z przyczyn gremialnie odwoływanych rezerwacji i przyjazdów wycieczek. 
 Polska Izba Turystyki zaprasza do debaty nad dobrymi praktykami 
Niesprzyjający turystyce stan świadomości społecznej można zmienić. Nie poprzez nowe zapisy legislacyjne i nakazy prawa, lecz w drodze właściwie prowadzonej edukacji. O jej podjęcie i pomoc w tworzeniu właściwych programów kształcących pracowników administracji państwowej i instytucji samorządowych zwrócili się do Rady POT przedstawiciele Forum Turystyki Przyjazdowej.
Ważnym krokiem ku wskazanemu celowi będzie zapowiedziana przez przewodniczącego Rady POT, prezesa Polskiej Izby Turystyki Jana Korsaka,  zorganizowanie  przez PIT wspólnie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi w czasie październikowego Tour Salonu, okrągłego stołu poświęconego zagadnieniom komercjalizacji produktu turystycznego. Zaproszenie do wzięcia udziału w debacie skierowane zostanie do przedstawicieli sfer biznesu, samorządu gospodarczego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a także regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, urzędów marszałkowskich i mediów. W trakcie obrad zaprezentowane zostaną dobre praktyki w dziedzinie umiejętnego układania współpracy pomiędzy stronami, które dzięki rozumnemu współdziałaniu odnoszą korzyści i czerpią realne dochody w ramach ważnej gałęzi gospodarki narodowej, jaką jest turystyka.
 Jednocześnie przedstawiciele przedsiębiorców turystycznych skierowali do członków Rady POT postulat o silniejsze promocyjne wsparcie przez Polską Organizację Turystyczną i instytucje, które reprezentują członkowie Rady, realizowanego obecnie Innowacyjnego Programu Aktywacji Turystyki Przyjazdowej do Polski oraz systemu e-Voucherów. Wprowadzony on został w życie zgodnie z treścią postanowień podpisanej w ubiegłym roku przez Ministra Spraw Zagranicznych i Prezesa Polskiej Izby Turystyki deklaracji współpracy. Deklaracja ta daje pozytywny impuls dla wzrostu liczby przyjazdów turystycznych do Polski, a przede wszystkim do zwiększenia liczby rosyjskich, białoruskich i ukraińskich  turystów odwiedzających nasz kraj, która spadła drastycznie po wejściu Polski do strefy Schengen.
 Podsumowując pierwsze spotkanie Rady POT z reprezentującymi sferę biznesu turystycznego przedsiębiorcami, Jan Korsak podkreślił, że wnioski zeń płynące posłużą pragmatyce planowania pracy i realizacji zadań narodowej organizacji turystyki, a współpraca i bieżące kontakty pomiędzy Radą POT i działającymi w obszarze gospodarki turystycznej przedstawicielami przedsiębiorstw będą kontynuowane.
Zespół ds. przeglądu i analizy przepisów źle służących gospodarce turystycznej
 Zebrani na sierpniowym posiedzeniu Rady POT podjęli decyzję o utworzeniu zespołu nawiązującego istotą zadań do parlamentarnej Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”, powołanej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Zadaniem osób, które wyrażą gotowość uczestniczenia w jej pracach, będzie zgromadzenie i udokumentowanie przykładów często nawzajem wykluczających się przepisów polskiego prawodawstwa, źle służących rozwojowi działalności gospodarczej w sferze turystyki. Dane poparte wynikami metodycznych analiz ekonomicznych, będą mogły zostać przedłożone z wnioskiem o poprawienie wadliwych zapisów prawnych - wybranym gremiom parlamentarnym i przedstawicielom administracji, posiadającym wpływ na kształt  planów rozwoju ekonomicznego kraju. Skuteczność tej formy podjętego działania i prowadzonego  dialogu  znalazła potwierdzenie. W ubiegłym roku branży turystycznej udało się wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki, odwołując się do rzeczowych argumentów, przekonać Ministerstwo Finansów do wstrzymania zapowiadanego podniesienia stawki  podatku VAT na usługi gastronomiczne. Do podwyżki dzięki prowadzonym rozmowom nie doszło.
Przewodniczącym zespołu przy Radzie POT, wybrany został jednomyślnie, pomysłodawca jego utworzenia Sławomir Wróblewski.

Rada POT prosi przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych problemem Czytelników Aktualności Turystycznych, o zgłaszanie dostrzeżonych wad prawnych do Biura Administracyjno-Organizacyjnego POT (urszula.jasinska@pot.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )  lub do też przesyłania ich na adres e-mail Aktualności Turystycznych (aktualnosci@pot.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 Wśród pozostałych zagadnień poddanych pod dyskusję członków Rady POT pozytywnie ocenione zostało sposób wykorzystania przypadającego w tym roku dziesięciolecia działalności Polskiej Organizacji Turystycznej do prezentacji jej dorobku w perspektywie, a także  szczególnego uhonorowania zasług ludzi turystyki. Uroczyste podsumowanie 10 lat nastąpi w gronie branży turystycznej podczas warszawskich targów TTW i połączone zostanie z tradycyjną - rokrocznie na jesieni, ceremonią wręczenia Certyfikatów Polskiej Organizacji Turystycznej w kolejnej edycji  konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.
 Następne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej odbędzie się w Poznaniu 23 października, podczas targów turystycznych Tour Salon.
 
 turystyka promocja turystyki POT aktualności turystyczne


Zapisz się na Newsletter

Dopisz się do naszego newslettera dzięki czemu będziesz uzyskiwał informacje na Swojego maila o aktualnościach turystycznych, ciekawych ofertach firm oraz konkursach i promocjach turystycznych.

Dołącz do nas.

Zobacz także...

Buty na trudne trasy górskie

2021-03-09

Buty na trudne trasy górskie

Wybór właściwego obuwie w dużej mierze decyduje o powodzeniu wyprawy. Nie chodzi tu tylko o to, czy wrócimy z niej zmęczeni i zniechęceni, czy też szczęśliwi i głodni następnych przygód. Od butów często zależy, czy w ogóle wrócimy. więcej...

Gdzie spędzić długi, majowy weekend? Zabierz rodzinę na Mazury! Dla tych 3 powodów

2021-02-16

Gdzie spędzić długi, majowy weekend? Zabierz rodzinę na Mazury! Dla tych 3 powodów

Choć zimowa aura sprawia, że niektórzy nie zastanawiają się jeszcze, gdzie spędzić majowy weekend, z pewnością to dobry moment, aby rozejrzeć się nieco w dostępnych ofertach. więcej...

Okulary górskie - jak wybrać?

2021-01-27

Okulary górskie - jak wybrać?

Jeżeli się wybieramy w góry, to musimy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie ubranie oraz obuwie, ale również powinniśmy zaopatrzyć się w niezbędne akcesoria turystyczne oraz wspinaczkowe. więcej...

Najmniejszy podróżnik świata

2020-12-11

Najmniejszy podróżnik świata

Czy wiesz, że najmniejszy podróżnik ma zaledwie kilkanaście centymetrów, a swoją bazę do wypadów na wszystkie kontynenty świata ma w Polsce? Poznaj Wesołego Wieżowca, uśmiechniętego globtrotera, który odwiedził kilkaset miejsc na świecie. więcej...

Ustroń - noclegi w górach, uzdrowiskowy klimat i atrakcje Beskidu Śląskiego

2020-12-11

Ustroń - noclegi w górach, uzdrowiskowy klimat i atrakcje Beskidu Śląskiego

Malowniczy Ustroń leży w województwie śląskim. Najbardziej znany jest z licznych uzdrowisk i sanatoriów, z których chętnie korzystają seniorzy. Do miejscowości, która rozpościera się po obu stronach wartkiej Wisły, przyjeżdżają także całe rodziny. Tutaj atrakcji naprawdę nie brakuje, dlatego właśnie ten kierunek warto obrać zarówno na krótki weekendowy wypad, jak i na nieco dłuższy urlop. Co zwiedzić w Ustroniu i z jakich udogodnień turystycznych skorzystać zimą oraz latem? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w naszym artykule! więcej...